• Privesti lucrurile dintr-o noua perspectiva?

  Chiar pe tine te cautam. Avem nevoie de viziunea ta!

 • Doresti sa fii la inaltime?

  Inscrie-te la concurs si arata-ti calitatile!

 • Ai idei de amenajare a spatiului?

  Inscrie-te la concursul organizat de Primaria Ghimbav!

Concurs de soluții pentru Conceptul de dezvoltare spaţială a oraşului Ghimbav

1. DATE GENERALE

1.1 Promotorul concursului

Promotorul concursului este Primăria Orașului Ghimbav, județul Brașov în parteneriat cu Asociația AIDA Brașov în calitate de organizator.

 În urma analizării documentației și a angajamentului organizatorului de a respecta procedurile OAR, cu privire la modul de desfășurare concursul, a primit Girul Ordinului Arhitecților din Romania.

1.2 Premisele concursului / Motivația

 Planificarea teritorială în România este încă un proces în mare parte unidirecţional cu decizii luate în exclusivitate de specialişti, administraţie şi decident politic. Concursul de idei deschide o cale nouă, uzuală în Europa, dar inovativă în România, prin care se vor atrage idei noi şi proaspete asupra oportunităţilor oraşului Ghimbav şi prin care se oferă şansa unui proces participativ autentic din primele etape ale gândirii modului viitor de structurare şi dezvoltare spaţială a teritoriului administrativ în corelare cu UAT adiacente.

Elaborarea unui concept de dezvoltare spaţială oferă şansa construirii unui consens în comunitate cu privire la viitorul oraşului, un instrument de comunicare către investitori, locuitori, administraţie naţională, turişti deopotrivă şi stabileşte o viziune, consensuală şi pe termen lung, faţă de care documentaţiile de urbanism se pot orienta şi integra în viitor.

Intocmirea de studii de specialitate care în funcţie de condiţiile actuale şi tendinţele de dezvoltare să propună o zonalitate a întregului teritoriu a fost un proiect prioritar în Strategia de Dezvoltare Durabilă a oraşului Ghimbav. Prezentul concurs are ca obiectiv principal să propună o zonificare a teritoriului administrativ al oraşului.

1.3 Scopul concursului

 Dezvoltarea unui concept de dezvoltare spaţial-volumetrică (compoziție urbană în raport cu obiectivele strategice cuprinse în cadrul documentelor programatice aferente UAT Ghimbav) vizualizat, care să deschidă perspective noi şi să genereze inspiraţie pentru locuitorii Ghimbavului, pentru cei interesaţi de a deschide o afacere în Ghimbav, pentru locuitorii zonei metropolitane.

Conceptul se va referi la întregul UAT Ghimbav, dar cu tratarea în profunzime unor zone de interes şi a punctelor de conexiune cu teritoriile administrative adiacente. Rezultatul nu va fi un produs final, ci baza unui proces participativ regional, un exemplu de bună practică şi un aport substanțial la constituirea unui discurs şi a unei viziuni de dezvoltare spaţiale metropolitane coerente.

Integrarea strategiilor sectoriale existente şi transpunerea lor în teritoriu într-un mod corelat cu politicile și obiectivele strategice locale astfel încât imaginea precis conturată a Ghimbavului să fie continuată structurat.

 Vizualizarea conceptului pentru o mai bună comunicare către exterior şi pentru a obţine un grad de acceptanţă ridicat la nivel local şi metropolitan.

 Indicarea unor ţinte cuantificabile pe termen mediu şi scurt care să producă o creştere a sustenabilităţii dezvoltării Ghimbavului în relaţie cu elementele de cadru natural, infrastructură şi cu UAT învecinate.

1.4 Utilizarea rezultatelor

Rezultatele concursului vor fi folosite:

 • ca bază de discuţie la nivel metropolitan, cu scopul de a obţine o dezvoltare regională coerentă şi de a integra în acesta fără pierderi zonele de interes şi interesele Ghimbavului;
 • ca linie de ghidaj pentru consiliul local în aprobarea viitoarelor proiecte urbane sau documentații de urbanism;
 • ca instrument de informare, consultare, comunicare şi dezbatere publică.

2. DESCRIEREA ZONEI VIZATE

Oraşul Ghimbav împreună cu localităţile vecine fac parte integrantă din zona Metropolitană Braşov al cărui rol polarizator îl joacă municipiul Braşov, ca centru coordonator şi de deservire. Oraşul Ghimbav este situat la 8 km vest de municipiul Braşov pe drumul naţional DN 1 şi calea ferată Braşov – Sibiu, şi la o distanţă de circa 5 km de locaţia viitorului Aeroport Internaţional. Aflat la o altitudine medie de 535 m, localitatea ocupă o suprafață de 28,9 kmp, pe care trăieşte o populaţie de cca. 5100 de locuitori.

Oraşul se formează în jurul unui nucleu valoros istoric cu un parcelar structurat, cu delimitări iniţial precise către cadrul natural, în pericol de a fi pierdute odată cu dezvoltările rezidenţiale şi industriale şi prin dezvoltarea infrastructurii rutiere.[1]

Populaţia oraşului Ghimbav se află într-un proces de îmbătrânire. Rata de şomaj este redusă şi în scădere. Forţa de muncă activă este în general caracterizată printr-un nivel redus de educaţie, dar un grad relativ mare de ocupare.

Zona metropolitană oferă un cadru complex de dezvoltare prin atractivitatea polului de creştere şi oportunităţile ce decurg din proximitatea faţă de Muncicipiul Braşov, care implică însă şi riscuri, cel mai notabil acela de a pierde independenţa administrativă, delimitarea spaţială şi caracterul definit şi precis din punct de vedere spaţial a oraşului Ghimbav.

Punctele tari ale oraşului sunt:

 1. Apropierea de Braşov şi implicit faţă de elementele de infrastructură atrase de acesta (autostrada, aeroport);
 2. Un grad mare de conectivitate care va fi completat prin darea în funcţiune a aeroportului;
 3. O industrie aeronautică care poate deveni un centru de excelenţă national;
 4. Parteneriate cu Universitatea Transilvania Brașov care pot avea un aport de populaţie tânără şi calificată;
 5. Apropierea de un cadru natural valoros;
 6. Existenţa unui patrimoniu istoric în stare relativ intactă cu potenţial turistic;
 7. În perspectivă Ghimbav poate deveni un furnizor de servicii către întreaga zonă metropolitană şi un atractor demografic şi investiţional, prin atractivitate şi competitivitate economică.

3. PROVOCĂRILE PRINCIPALE ALE DEZVOLTĂRII ORAȘULUI GHIMBAV

Provocările pe care oraşul le va avea de înfruntat sunt grupate în componente tematice cu efecte reciproce multiple. Ele sunt caracteristice celor mai multe regiuni la nivelul Uniunii Europene şi la nivel global, solicită un răspuns integrat, o viziune pe termen lung şi o capacitate de comunicare şi reacţie constantă şi solidă din partea comunităţilor locale. Schimbările demografice şi climatice au o dinamică proprie dictată de globalizare, dar pot fi contracarate la nivel local prin măsuri, care cumulate la nivel european, pot face diferenţa în viitor.[2]

3.1 Îmbătrânirea populației

Populaţia oraşului este de 5.885 persoane, cu o densitate de 202 locuitori pe km/p. Demografic a existat o tendinţă ascendentă între 1992 şi 2011, dar cu un raport de dependenţă persoane active/pensionari, copii în creştere, ceea ce induce un risc privind disponibilitatea forţei de muncă în viitor. Creşterea demografică nu a oprit procesul de îmbătrânire a populaţiei, transformările demografice fiind una din marile provocări pentru viitorul oraşului relativ la echilibrul bugetar şi disponibilitatea forţei de muncă ca factor de competitivitate economică.[3]

3.2 Transformări sociale și disparitate economică

Ghimbav se află într-o zonă metropolitană cu potenţial de creştere economică majoră, beneficiind de apropierea Municipiului Braşov şi a viitorului aeroport[4]. De aici rezultă şi posibilitate unor şocuri demografice şi sociale ce vor avea ca urmare o diminuare a eterogenităţii sociale, religioase şi culturale. Creşterea disparităţilor sociale şi diminuarea impactului acestora trebuie urmărite constant în evoluţia oraşului pentru evitarea segregării spaţiale pe criterii de acest tip.

Modele de viaţă alternative faţă de cele tradiţionale vor cunoaşte o creştere de frecvenţă şi vor atrage cu sine cerinţe noi faţă de mediul urban, faţă de oferta de agrement, locuri de muncă, servicii sociale, de sănătate şi educaţie la nivel local, lucru important pentru populaţia feminină mai expusă transformărilor sociale (cu un grad mai mic de şomaj şi un grad mai mare de educaţie în Ghimbav) şi relevant pentru asigurarea unei egalităţi a şanselor pentru toţi membri comunităţii, indiferent de modul de viaţă individual.

Numărul de locuinţe în proprietatea comunei este redus, 49 de unităţi. În perspectiva necesităţii unei politici care să poată direcţiona transformările sociale şi demografice este necesară asigurarea posibilităţii măririi acestui fond de locuinţe.[5]

3.3 Adaptarea la modificările climatice

Actualele prognoze prevăd o schimbare climatică accentuată în următoarele decenii. Evitarea impactului acestora se poate face prin măsuri constante în dezvoltarea teritorială într-o manieră care să nu presupună un impact financiar brusc. Dar este vorba şi de schimbarea stilului de viaţă prin reducerea aportului transportului individual la totalul volumului de transport, prin creşterea atractivităţii transportului public dar şi prin amestecul funcţional şi încurajarea utilizării unor mijloace de transport nepoluante. Includerea Ghimbăşelului şi a Bârsei ca elemente de peisaj definitorii pentru agrementul regional şi pesajul urban în cazul Ghimbăşelului este un obiectiv strâns legat de tematica schimbării climatice.

La ora actuală Ghimbavul deţine puţine suprafeţe împădurite pe teritoriul administrativ şi dispune de un număr redus de arbori urbani dispuşi în aliniamente stradale, situaţie menită a multiplica efectele provenite din încălzirea globală în mod special asupra mediului urban, a apelor de suprafaţă şi a agriculturii.

Un parteneriat public privat (PPP) cu Universitatea Transilvania Brașov pentru desemnarea Ghimbavului ca localitate pilot pentru realizarea de proiecte pe energii alternative pasive (electrică, termică, biomasă și fotovoltaică) și consumuri reduse la nivel comunitar are ca scop transformarea Ghimbavului în oraş cu consum energetic zero din punct de vedere financiar.

3.4 Teme sectoriale

Temele sectoriale sunt rezultatul elaborării documentului strategic “Strategia de Dezvoltare Durabilă a oraşului Ghimbav 2014-2024” şi reflectă principalele câmpuri de acţiune pe care oraşul Ghimbav va trebui să contracareze sau încurajeze tendinţe şi influenţe rezultate din dezvoltarea economică şi socială a zonei metropolitane şi a Uniunii Europene.

3.4.1 Economia şi piaţa de muncă

 • dezvoltarea unui profil economic clar şi atractiv centrat pe calitate şi cunoştinţe;
 • asigurarea suprafeţelor necesare dezvoltării economice cu diferenţiere pe tipuri de industrii şi fără a periclita calitatea locuirii;
 • creşterea ponderii industriilor inovatoare şi serviciilor şi găsirea unor forme urbane care să evite zonele monofuncţionale şi dependenţa de transportul auto individual;
 • atragerea unei forţe de muncă calificate prin creşterea atractivităţii vieţii la nivel local.

3.4.2 Cadrul natural şi spaţii libere

 • dezvoltarea unei reţele de agrement atractivă pentru întreaga zonă metropolitană;
 • asigurarea spaţiilor cu potenţial pentru dezvoltarea unor funcţiuni de agrement şi protejarea resurselor de cadru natural sau a celor apărute ca urmare a unor cicluri de producţie (de ex. lacurile formate pe exploatările de suprafaţă a balastierelor);
 • alocarea spaţiului şi atragerea unor investiţii pentru facilităţi sportive care să deservească întreaga zona metropolitană.

3.4.3 Transport şi mobilitate

 • protejarea orașului Ghimbav de impactul traficului de tranzit;
 • exploatarea tuturor posibilităţilor de conectare cu zona metropolitană, inclusiv transportul pe cale ferată;
 • dezvoltarea reţelei de conexiuni pietonale şi velo (biciclete) în teritoriul metropolitan şi către cadrul natural;
 • valorificarea apropierii de aeroportul Braşov (în construcţie) şi diminuarea impactului asupra calităţii locuirii;
 • clarificarea gradului de accesibilitate auto, a modalităţilor de parcare inclusiv prin zonificări de liniştire a traficului şi restricţionări de trafic în relaţie cu traficul de tranzit şi local;
 • gestionarea traficului staţionar.

3.4.4 Locuirea, serviciile publice şi structura urbană

 • creşterea zonelor rezidenţiale şi mixte cu un consum redus de resurse de teren şi o calitate urbană ridicată (densitate sustenabilă, suprafeţe desigilate, accesibilitate nediscriminatorie, favorizarea pietonului);
 • creşterea eficienţei consumului de energie la nivel local pentru clădiri existente şi investiţii noi (delimitarea zonelor de asanare energetică, stabilirea condiţiilor pentru investiţii noi – recilare apă ploaie, surse de energie regenerabile etc.);
 • asigurarea unui fond de locuinţe atractiv şi asanarea fondului de locuinţe sociale, evitarea segregării spaţiale pe criterii economice, etnice sau de altă natură;
 • oraşul drumurilor scurte, cu aprovizionare de proximitate, acces facil în cadrul natural, la locul de muncă, independent de transportul auto individual;
 • localizarea unui centru de servicii medicale şi ambulatoriu;
 • revitalizarea casei de cultură şi identificarea unor modalităţilor de deservire cu servicii culturale în viitor, ca segment al ofertei Ghimbaşului la nivel metropolitan[6].

4. CERINȚELE CONCURSULUI

4.1 Cui i se adresează concursul

 Concursul se adresează unor birouri şi echipe interdisciplinare capabile a gestiona intersecţia între temele sectoriale şi provocările principale la nivel metropolitan, cu experienţă în elaborarea unor concepte de dezvoltare spaţială tip Masterplan şi cu capacitatea de a fi parteneri ai administraţiei în procesul de informare şi dezbatere publică aferent.

4.2 Solicitări ale concursului

Echipele sunt solicitate în a dezvolta o viziune spaţială pentru viitorul dezvoltării oraşului Ghimbav pe baza documentelor strategice şi studiilor existente puse la dispoziţie. Pe zone de interes identificate de concurenţi şi prin proiectele prioritare cu localizare spaţială propuse de aceştia se vor ilustra scenarii de dezvoltare (de exemplu ochiurile de apă, malurile Ghimbăşelului, zone de dezvoltare urbană mixtă, zone de dezvoltare industrială sau a serviciilor etc.) şi se vor preciza elementele (tipologii, de peisaj, infrastructură, măsuri reparatorii sau compensatorii etc.) / instrumentele (procedurale, administrative, oganizatorice) cheie ale viziunii de dezvoltare spaţiale propuse.

4.3 Cerințele principale sunt:

 1. Dezvoltarea unei viziuni de viitor unitare cu luarea în considerare a contextului regional şi metropolitan precum şi a prognozelor de evoluţie ce se deduc din tendinţe la nivel european şi global. Se vor delimita zonificări funcţionale şi tematice raportat la strategiile existente şi analiză proprie şi se vor trasa scenarii şi direcţii de dezvoltare cu evidenţierea principalelor proiecte şi zone de interes.
 2. Ilustrarea viziunii propuse, astfel încât acesta să fie uşor de comunicat şi înţeles. Ilustrarea se poate referi la întreg spaţiul vizat, la zone tematice relevante, la strategii şi procese de dezvoltare urbană (spațial-volumetric la nivel teritorial pe baza relațiilor de completare, complementare și subordonare între funcțiuni) la nivelul limitei de intravilan respective în relație cu UAT Ghimbav și celelate UAT-uri din cadrul Zonei metropololiate Brașov.
 3. Prezentarea inteligibilă a răspunsului la complexul de teme sociale, spaţiale, demografice, economice, ecologice, culturale etc, astfel încât să poată fi folosite uşor în dezbaterile publice şi ca platformă de comunicare către exterior.
 4. Viziunea propusă trebuie să fie un ghid pentru viitoare intenţii, decizii şi reglementări, flexibil dar în acelaşi timp suficient de bine conturat ca zonificare şi structură urbană.
 5. Se vor formula strategii şi proiecte cheie[7] de dezvoltare spaţială, plauzibile a fi implementate pe termen mediu.
 6. Se vor defini şi ilustra viziuni pentru zonele de interes strategic pe termen lung, ca spaţii delimitate, zone aproximative, coridoare sau zone de dezvoltare, de protecţie, de rezervă, tipologii spaţiale şi urbane, etc.
 7. Se vor lua în considerare şi propune zone de amplasare pentru proiectele din lista de proiecte elaborate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a oraşului Ghimbav 2014-2024, granulat pe categorii funcţionale

4.4 Cerințe de predare:

Proiectele se vor prezenta pe maxim 2 planșe, format 700x2000 mm cu paginare pe verticală, portret, necașerate pe suport rigid și vor cuprinde minim următoarele piese/informații:

 • concept de ansamblu pentru teritoriului administrativ a oraşului Ghimbav în relaţie cu zona metropolitană cu evidențierea elementelor definitorii ale orașului;
 • viziunea de dezvoltare spaţială de ansamblu a teritoriului administrativ;
 • proiecte cheie / zone de dezvoltare strategice cu detalierea şi ilustrarea acestora ca zone fanion pentru conceptul de dezvoltare spaţială şi viitorul dezvoltării propuse a oraşului;
 • text explicativ, max. 5 pagini A4, integrate în planșele de prezentare.

Planșele pot conține și alte elemente, la alegerea concurenților, considerate importante pentru transmiterea soluției propuse. Planșele vor fi numerotate în colțul din dreapta jos - format: “nr. pagina / total pagini”.

Pe langa aceste planșe se va preda un document digital PDF sau prezentare POWERPOINT cu prezentarea conceptului de dezvoltare spaţială, destinat prezentărilor electronice, pe un mediu de stocare electronic (CD).

4.5 Criterii de evaluare:

 1. concept de ansamblu pentru teritoriul administrativ a oraşului Ghimbav în relaţie cu zona metropolitană cu evidențierea elementelor definitorii ale propunerii – 30 puncte;
 2. viziunea de dezvoltare spaţială de ansamblu a teritoriului administrativ – 20 puncte  
 3. proiecte cheie / zone de dezvoltare strategice cu detalierea şi ilustrarea acestora ca zone fanion pentru conceptul de dezvoltare spaţială şi viitorul dezvoltării propuse a oraşului – 30 puncte  
 4. sustenabilitatea conceptului propus din perspectiva valorificării resurselor disponibile - max. 5 pagini A4, integrate în planșele de prezentare – 20 puncte.

Total maxim – 100 puncte

Bibliografie

Documente internaţionale

Documente naţionale şi locale

 • Ghid informativ privind regenerarea urbană, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, 2007
 • Planul integrat de dezvoltare urbană pentru polul de creştere Braşov 2007-2013 (http://www.brasovcity.ro/documente/public/constructii-urbanism/planul-in...
 • Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor protejare care cuprind patrimoniu arheologic şi regulament local de urbanism pentru oraş Ghimbav, jud. Braşov, 2013
 • Strategia de Dezvoltare Durabilă a oraşului Ghimbav 2014-2024
 • Lista proiecte prioritare de investiție pentru orașului Ghimbav 2014- 2020
 • Studiul de antropologie urbană a localităţii Ghimbav, 2015, Asociaţia AIDA Braşov
 • Studiu privind evoluția demografică a orașului Ghimbav în perioada 1994-2014 Asociaţia AIDA Braşov
 

[1]  SC Vanderlay SRL: “Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor protejare care cuprind patrimoniu arheologic şi regulament local de urbanism pentru oraş Ghimbav”, jud. Braşov, 2013

[2]   Agenda teritorială a Uniunii Europene 2020, 2011

[3]   Asociaţia AIDA Braşov: Studiu privind evoluţia demografică a orașului Ghimbav în perioada 1994-2014, 2014, pag.26

[4]   Planul integrat de dezvoltare urbană 2007-2014

[5]   Proteus Diona SRL: “Strategia de Dezvoltare Durabilă a oraşului Ghimbav 2014-2024”, 2014, pag.30

[6] Asociaţia AIDA Braşov: “Studiul de antropologie urbană a localităţii Ghimbav”, 2015

[7]     Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Ghimbav 2014-2024 conţine o listă de proiecte prioritizate, adoptate la momentul respectiv - lista se regaseste in documentele anexe ale concursului.