• Privesti lucrurile dintr-o noua perspectiva?

  Chiar pe tine te cautam. Avem nevoie de viziunea ta!

 • Doresti sa fii la inaltime?

  Inscrie-te la concurs si arata-ti calitatile!

 • Ai idei de amenajare a spatiului?

  Inscrie-te la concursul organizat de Primaria Ghimbav!

Regulamentul Concursului

1. DATE GENERALE

1.1 Promotorul concursului

1.1.1 Promotorul concursului este Primăria Orașului Ghimbav, județul Brașov în parteneriat cu Asociația AIDA în calitate de Organizator. Datele de contact ale promotorului sunt: UAT Ghimbav, oraș Ghimbav, str.Lunga nr.69, oraș Ghimbav, cod postal 507075, tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-mail: primariagh@artelecom.net. Promotorul concursului asigura fondurile bugetare pentru premiile și serviciile de proiectare care se vor contracta cu câștigatorul concursului. Datele de contact ale organizatorului sunt: Asociația AIDA, str.Bisericii Sf.Nicolae nr.12, Brașov, cod postal 500112, tel/fax: 0268/474078, adresa mail: office@proteus.ro.

1.1.2 În urma analizarii documentatiei și a angajamentului organizatorului de a respecta procedurile OAR cu privire la modul de desfășurare a procedurii concursul a primit Girul Ordinului Arhitecților din România.

1.13 Secretariatul concursului este asigurat de organizator, Asociația AIDA sub supravegherea Filialei teritoriale a OAR cu sediul în Brașov, str. Şirul Ludwig van Beethoven 1, Brașov 500123 adresa mail: secretariat@oar-bvcvhr.ro, Tel/fax: 0268/511900, adresa internet: http://oar-bvcvhr.ro/contact/; http://oar.archi/concursuri (Sectiunea concursuri).

1.2 Scopul concursului

1.2.1 Concursul de soluții are ca scop selectarea celei mai bune idei de concept de dezvoltare spaţială vizualizat pentru orașul Ghimbav ca răspuns la tema de concurs, parte din documentație.

1.2.2 Concursul de soluții este organizat în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziţie publică de servicii, conform art.105, alin.a, din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor art.104 alin (7) din aceași lege, contractul de servicii de proiectare al PUG-ului să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

1.3 Tipul concursului

1.3.1 Concursul de soluții este public, într-o singura fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană.

1.3.2 Concursul de soluții este organizat cu respectarea prevederilor legislației naționale privind achizițiile publice (Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice).

1.3.3 Ridicarea anonimatului se va face pentru toate proiectele admise în jurizare, după semnarea de către toți membrii juriului a procesului verbal de jurizare și comunicarea către concurenți a rezultatului concursului de soluții (Conform art.109, alin.(3) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice).

1.3.3 Decizia juriului concursului este obligatorie pentru Promotor în ceea ce privește respectarea selecției proiectelor depuse în cadrul concursului, a soluției desemnate câștigătoare și a soluțiilor care vor fi premiate.

1.4 Limba concursului

1.4.1 Documentația de concurs este redactată în limba română. Limba de referință pentru documentație și raportul juriului este limba română. Procesul verbal de jurizare va fi redactat în limba română pentru a fi semnat de toți membrii juriului.

1.4.2 Toate piesele de concurs vor fi redactate în limba română.

1.4.3 Toate documentele cerute şi introduse în plicul secretizat vor fi în limba română.

1.4.4 Toate documentele necesare pentru începerea negocierii cu câștigătorul, vor fi prezentate de câștigător în original sau copie legalizată, însoțite de traducerea în limba română, efectuate în mod obligatoriu de către traducători autorizați, la data începerii negocierii.

1.5 Juriul concursului

1.5.1 Juriul este alcătuit din 7 membri titulari și 2 membri supleanți:

Membri titulari:

1. arh. Mihai Radu Vanturache

2. arh. Dorin Stefan

3. arh. Eugen Panescu

4. arh. Miklos Kollo

5. arh. Klauss Birthler

6. jurist Dan Szinatovici

7. ing. Liviu Fierastrau

Membri supleanti:

1. arh. Tamas Sisak

2. arh. Adrian Petru Spiru

1.5.2 Lucrările juriului se vor desfășura în orașul Ghimbav, într-un spațiu pus la dispoziție de către Promotor.

1.5.3 Toți membrii juriului participă la toate sesiunile juriului.

1.5.4 Membrii supleanți participă la deliberările juriului, fără a avea însă drept de vot, excepție făcând cazul în care sunt chemați să înlocuiască un membru plin al juriului.

Dacă un membru plin al juriului lipsește de la prima sesiune de jurizare, un membru supleant îl va înlocui ca membru cu drept de vot pe acesta pentru toată perioada jurizării. În cazul în care, pentru orice motiv, un membru plin lipsește pentru o perioadă scurtă de timp din jurizare, un membru supleant va vota în locul acestuia, orice decizie luată în această perioadă fiind ireversibilă. În cazul în care un membru al juriului este absent pentru o perioadă îndelungata sau pleacă înainte de finalizarea jurizării, votul acestuia îi va reveni unui membru supleant. După producerea înlocuirii, calitatea de membru titular al juriului este preluată de către membrul supleant, care își va exercita atribuțiile aferente până la finalizarea concursului.

1.5.5 Juriul este suveran. Decizia sa nu poate fi contestată și este obligatorie pentru Promotor. Fiecare membru al juriului are un vot. Deciziile juriului vor fi luate prin vot majoritar. În cazul unei egalități de voturi, Președintele juriului are votul decisiv.

1.5.6 Juriul concursului are următoarele îndatoriri și responsabilități:

- În cadrul primei sesiuni de jurizare, își desemnează prin vot un președinte;

- Juriul analizează și decide asupra raportului prezentat de comisia tehnică;

- Juriul își stabilește de comun acord metodologia de lucru;

- Juriul evaluează toate proiectele depuse în baza criteriilor aplicate pentru stabilirea proiectului câștigător indicate în tema de concurs și anunțul de participare;

- Juriul stabilește o ierarhie finală și un singur câștigător al concursului;

- Juriul întocmește și înaintează către Promotor procesul verbal de jurizare privind lucrările juriului și rezultatele concursului, explicând alegerile făcute și incluzând recomandările sale către Promotor. Procesul verbal de jurizare este un document întocmit în limba română și semnat de către toți membrii titulari ai juriului.

1.5.7 La jurizare vor participa fără drept de vot consilierul profesional și tehnic al concursului, desemnat de Organizator, președintele comisiei tehnice și consultanții de specialitate ai juriului.

1.5.8 Secretariatul juriului este asigurat de un arhitect prin grija Organizatorului.

1.6 Secretariatul concursului

1.6.1 Comunicarea dintre concurenți și secretariatul concursului se realizează exclusiv prin intermediul email-urilor la adresa: www.concursarhitectura.ro

1.6.2. Secretariatul are următoarele atribuții:

- asigură înscrierea concurenților;

- înregistrează întrebările scrise ale concurenților și le transmite promotorului și consilierului profesional şi tehnic al concursului;

- publică pe site-ul concursului documentele “Întrebări și Răspunsuri” din cele două runde conform calendarului concursului. Intrebările și răspunsurile se vor publica pe www.concursarhitectura.ro;

- sprijină concurenții la descărcarea documentației, furnizând asistență tehnică în scris prin e-mail;

- asigură comunicarea și anunțarea rezultatelor jurizării.

1.6.3 Secretariatul de primire are atribuții legate de primirea, înregistrarea primirii și gestiunea proiectelor participante la concurs.

1.6.4. Secretariatul de jurizare are atribuții legate de asistarea juriului în întocmirea procesului verbal de jurizare și asigurarea tuturor materialelor solicitate de acesta.

2. PARTICIPAREA LA CONCURS

2.1 Calitatea de concurent

2.1.1 Concurenții pot fi asocieri constituite din birouri individuale de arhitectură, societăți civile de arhitectură sau urbanism sau alte forme legale de exercitare a profesiei de architect sau urbanist atestat R.U.R. (Registrul Urbaniștilor din România), potrivit legislației naționale a statului de proveniență sau persoane juridice (societăți comerciale de proiectare) din România sau din alte țări, sau asocieri de asemenea persoane juridice. În cazul unei asocieri, liderul acesteia va înscrie proiectul în concurs.

2.1.2 Concurenții trebuie să aibă în echipă minim 1 arhitect sau urbanist cu drept de semnătură, membru al Ordinului Arhitecților sau Registrului Urbaniștilor din România, pentru elaborarea planurilor urbanistice generale împreună cu regulamentele locale aferente acestora, simbol «D» sau a unei organizații similar din țara lor care exercită profesia de architect potrivit legislației naționale  a statului de proveniență.

2.1.3 Individual sau prin asociere, concurenții trebuie să aibă capacitatea legală de încheiere a unui contract de prestări de servicii de proiectare pe teritoriul României pentru întocmirea de Plan Urbanistic General, capacitate ce va trebui dovedită în fața Promotorului în cazul câștigării Concursului.

2.1.4 Se recomandă includerea în echipă sau consultarea mai multor specialiști – de exemplu: arhitecți, urbaniști, sociologi, specialiști în domeniul mobilității, piesagiști, economiști, geografi, ingineri.

2.1.5. Următoarele persoane nu au dreptul să participe la concurs:

1. Membrii juriului și membrii supleanți;

2. Consultantul profesional și tehnic al concursului;

3. Membrii comisiei tehnice;

4. Membrii secretariatului de concurs;

5. Membrii echipei de elaborare a temei şi a regulamentului, inclusiv consultanții de specialitate;

6. Promotorul;

8. Rudele până la gradul trei inclusiv ale persoanelor menționate la punctele 1-7;

9. Alte persoane cu privire la care există indicii rezonabile sau informaţii concrete că ar putea avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare.

2.2 Documentele de participare depuse de concurenți

2.2.1 Formularul de participare

Concurentul trebuie să prezinte într-un plic de culoare albă, opac, format A4, secretizat (închis), pe care va fi înscris simbolul alfanumeric de identitate ales și care va fi depus odată cu planșele în ambalaj/tub.

Formularul de participare datat, completat, semnat și/sau ștampilat în care este obligatorie menționarea:

- datele concurentului care înscrie proiectul în concurs, individual sau lider de asociere;

- datele privind autoratul – autorul principal, coautor (coautori), colaborator (colaboratori) sau consultanți pe specialități, dacă este cazul;

- datele privind numele și statutul juridic al asociaților, daca este cazul

- acordul sau dezacordul privind dezvăluirea identității autorului / echipei la expunerea sau publicarea proiectului;

- declarația pe propria răspundere, ca în eventualitatea atribuirii contractului de servicii de proiectare, concurentul, individual sau în asociere, va asigura serviciile complete de proiectare pentru toate specialitățile și pentru fazele de elaborare a documentației de urbanism P.U.G. (Plan Urbanistic General), solicitate de către Promotor.

- declarația pe propria raspundere ca în ultimii 5 ani nu a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale pentru corupție, frauda și/sau spălare de bani, conform formular atașat-Anexa nr.5.

- formularul de participare pentru concurenți sau lideri de asociere care au statut de birouri individuale de arhitectură, asocieri constituite din birouri individuale de arhitectură, societăți civile de arhitectură sau persoane fizice autorizate (potrivit legislației naționale a statului de proveniență) și una pentru concurenți sau lideri de asociere care au statut de persoană juridică este inclus în documentația de concurs, în Anexa nr.5. Va fi depus un singur formular cu alegerea variantei adecvate situației concurentului.

2.2.2 Conținutul plicului secretizat va fi verificat de către secretariatul concursului după semnarea raportului juriului și ridicarea anonimatului. În cazul proiectelor premiate, lipsa formularelor de participare completate și semnate conform regulamentului conduce automat la retragerea premiului și, în cazul proiectului câștigător, la pierderea acestui statut.

2.3 Condiții de admitere în jurizare a proiectelor

2.3.1 Pentru a fi admise în jurizare, proiectele trebuie să respecte:

- tema și regulamentul concursului;

- termenul de predare și cerințele de prezentare;

- anonimatul.

2.3.2 Abaterile constatate înaintea jurizării, de către secretariatul de primire a proiectelor și care conduc automat la respingerea unui proiect, sunt:

- depășirea termenului limită stabilit în calendarul procedurii – data și ora – de predare directă la secretariat sau depunere la curier a proiectului sau depunerea la o altă adresă decât cea stabilită prin anunțul de participare și regulament, constatată de secretariat la primirea proiectului;

- predarea separat sau lipirea în exteriorul ambalajului/tubului a plicului secretizat, constatată de secretariat la primirea proiectului.

2.3.3 Secretariatul de primire va întocmi un proces verbal în care se va consemna modul de îndeplinire a condițiilor prevăzute la art. 2.3.2. Proiectele care nu îndeplinesc condițiile vor fi respinse nedeschise conform art. 64 alin. 2 și 7 din HG 395/2016.

2.3.4 Abaterile constatate înaintea jurizării, de către comisia tehnică și care pot conduce la decizia juriului de eliminare din jurizare a unui proiect, sunt:

- lipsa plicului secretizat sau neintroducerea acestuia în ambalaj/tub conform celor precizate în prezentul regulament al concursului, constatată de comisie la verificarea proiectelor din punct de vedere al conținutului;

- lipsa inscripționării simbolului de identitate pe planșe și pe plicul secretizat sau neacoperirea acestuia cu hârtie neagră pe planșe, constatată de secretariat la verificarea proiectelor din punct de vedere formal;

- încălcarea prevederilor privind anonimatul, potrivit art. 3.7

2.3.5 Comisia tehnică va întocmi un raport în care se va consemna modul de îndeplinire a cerințelor formale de prezentare a proiectelor și a condițiilor de participare la concurs, pe care are obligația de a-l prezenta juriului la începerea lucrărilor de jurizare.

3. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

3.1. Lansarea concursului

3.1.1 Data lansării este reprezentată de data de publicarea a anunțului pe site-ul www.concursarhitectura.ro și http://oar.archi/concursuri și pe Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice, secțiunea Concursuri de soluții concomitent cu publicarea documentației de concurs pe pagina oficială de internet a concursului care va avea legatură directă cu pagina oficială de internet a OAR. Organizatorul sub supravegherea OAR, filiala teritorială Brașov va asigura proiectarea și exploatarea unei pagini de internet a concursului pe site-ul www.concursarhitectura.ro. Pagina concursului va conține prezentarea exclusivă a competiției în limba română, publicarea documentației de concurs, a răspunsurilor la solicitările de clarificări, anunțarea rezultatelor jurizării, alte anunțuri relevante, și transmiterea răspunsului la contestații.

3.2 Înscrierea la concurs

3.2.1 Înscrierea în concurs este permisă pe toată perioada concursului.

3.2.2 Participanții au la dispoziție următoarea modalitate de înscriere: înregistrarea pe pagina de internet dedicată concursului, accesând subsecțiunea: “Vreau sa particip la concurs”

3.2.3 Înscrierea va fi confirmată în scris de secretariatul concursului, în termen de 5 zile de la efectuarea înscrierii.

3.2.4 Înscrierea dă dreptul concurentului de a primi răspunsurile la întrebări și buletine informative privind desfășurarea concursului.

3.2.5 Înscrierea nu condiționează participarea la concurs.

3.3 Documentația pusă la dispoziția concurenților

3.3.1 Documentația de concurs este exclusiv în format electronic și poate fi descărcată de pe pagina internet a concursului www.concursarhitectura.ro

3.3.2 Documentația de concurs cuprinde:

Anexa 1 - REGULAMENTUL CONCURSULUI

Anexa 2 - TEMA CONCURSULUI

Anexa 3 - Documentație suport- Plan UAT GHIMBAV

Anexa 4 - Studii:

4.1 – Studiu istoric Ghimbav

4.2 – Studiu fundamentare zone protejate Ghimbav

4.3 – Studiu de antropologie Ghimbav

4.4 – Studiu demografic Ghimbav

4.5 – Strategia de Dezvoltare Durabila 2014-2024 (SDD)

4.6 – lista proiecte prioritare – extras SDD

4.7 – prezentare succinta PAED Ghimbav

4.8 – prezentare succinta PMUD Ghimbav

Anexa 5 -  Formulare

3.3.3 Pe site-ul concursului, www.concursarhitectura.ro poate fi vizionata o Documentatie digitizata –scanare în format digitizat a teritoriului orasului Ghimbav.

3.3.4. Utilizarea documentației de mai sus în afara scopului prezentului concurs este interzisă.

3.4 Dreptul concurenților de a solicita clarificări

3.4.1 Solicitarea de răspunsuri la clarificări sau întrebări este organizată într-o singură rundă. Datele limită de primire a solicitărilor de clarificări sau a întrebărilor, precum și datele limită de transmitere a răspunsurilor sunt stabilite în calendarul concursului.

3.4.2 Orice concurent interesat are dreptul de a solicita în scris clarificări privind documentația de concurs. Solicitările sau întrebările se pot transmite numai în scris, prin intermediul site-ului concursului www.concursarhitectura.ro. Concurentul are obligația de a respecta datele limită stabilite în calendarul concursului și de a se asigura că solicitările de clarificări sau întrebările au fost primite la secretariatul concursului.

3.4.3 Întrebările formulate cu ocazia vizitei la amplasament vor fi consemnate și vor deveni parte din documentul Întrebări și Răspunsuri Runda I.

3.4.4 Promotorul concursului prin intermediul Organizatorului se va asigura să posteze răspunsurile la solicitările de clarificări sau la întrebări însoțite de întrebările aferente pe pagina de internet a concursului în mod clar, complet și fără ambiguități, respectând datele limită stabilite în calendarul concursului și luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celor care au solicitat clarificările respective.

3.4.5 Răspunsurile la solicitările de clarificări sau întrebări pot detalia, completa sau modifica unele prevederi ale documentației de concurs, şi devin parte integrantă a documentației de concurs.

3.5 Vizitarea amplasamentului

3.5.1 Organizatorul concursului organizează în data anunțată în calendarul concursului o vizită la amplasament. Costurile și organizarea călătoriei spre amplasament cad în seama participanților.

3.5.2 Participanții vor putea adresa întrebări în timpul vizitei pe sit cât și în timpul întâlnirii organizate, după efectuarea vizitei sit-ului, de către PROMOTOR cu participanții. Toate întrebările concurenților cât și răspunsurile date de Promotor și Organizator se vor consemna și vor deveni parte integrantă din Documentul “Întrebări și răspunsuri”. Documentul va fi postat pe site-ul oficial al concursului și trimis pe e-mail de către secretariatul de concurs tuturor participanților înscriși la concurs până la acea dată.

3.5.3 Participanții interesați să viziteze amplasamentul se vor înscrie prin intermediul site-ului de concurs secțiunea “Înscriere pentru vizită” până la termenul anunțat în calendar, pentru a facilita o bună organizare a evenimentului raportat la numărul de participanți anuntați.

3.6. Conținutul proiectelor

3.6.1 Un concurent poate depune un singur proiect în concurs, în condițiile prevăzute de prezentul regulament.

3.6.2 Fiecare proiect va cuprinde într-un unic ambalaj/tub următoarele:

a - planșele rulate în ambalaj/tub;

b - un plic secretizat (lipit) din hârtie albă, opac, format A4 conținând:

- formularele de participare conf. Art. 2.2.1

- memory stick/ card de memorie USB/ CD conținând: prezentarea tip powerpoint a conceptului propus prin proiect, imaginile planșelor micșorate (format .jpg, rezoluție 72 dpi, pentru publicarea online, cat și format .jpg, rezoluție 150 dpi, pentru catalogul concursului) textul de prezentare a soluției propuse în format .doc

3.6.3 Proiectele se vor prezenta pe maxim 2 planșe format 700x2000 mm, din hârtie albă, paginate pe verticală (portret), necașerate pe suport rigid și vor cuprinde următoarele informații:

 • concept de ansamblu pentru teritoriului administrativ a oraşului Ghimbav în relaţie cu zona metropolitană cu evidențierea elementelor definitorii ale orașului;
 • viziunea de dezvoltare spaţială de ansamblu a teritoriului administrativ;
 • proiecte cheie / zone de dezvoltare strategice cu detalierea şi ilustrarea acestora ca zone fanion pentru conceptul de dezvoltare spaţială şi viitorul dezvoltării propuse a oraşului;
 • text explicativ, max. 5 pagini A4, integrate în planșele de prezentare.

Planșele pot cuprinde și alte elemente, la alegerea concurenților, considerate importante pentru transmiterea soluției propuse.

3.6.4 Planșele vor fi numerotate în colțul din dreapta jos – format: “nr. pagina / total pagini” (ex: 1/2, 2/2).

3.6.5 Planșele vor conține, în partea de sus, titlul: „Concurs de soluții pentru dezvoltarea spațială a Orașului Ghimbav”.

3.6.6 Planșele proiectului vor fi rulate și introduse într-un ambalaj sau tub. Nu se admit planșe pliate.

           

3.7 Anonimatul proiectelor

3.7.1 Pentru păstrarea anonimatului fiecare proiect va avea un simbol alfanumeric de identitate. Acesta va fi compus din 2 litere urmate de 4 cifre, la alegerea concurentului.

3.7.2 Simbolul de identitate va fi înscris pe fața fiecărei planșe, în colțul din dreapta sus, într-un dreptunghi acoperit cu hârtie neagră de 5x3 cm, lipită doar pe contur, pe ambele fețe.

3.7.3 (1) Simbolul de identitate va fi înscris și neacoperit de hârtie neagră, pe un plic de culoare albă, perfect opac, format A4, în care se vor introduce formularul de participare și formularul de identitate.

(2) Plicul va fi predat sigilat/lipit și nu v-a fi introdus în alt plic, ci direct în ambalajul/tubul care conține planșele.

3.7.4 Simbolul de identitate va fi înscris pe stick-ul / CD-ul cu date cu marker negru permanent. Acesta nu se introduce în plicul secretizat.

3.7.5 Comisia tehnică asigură păstrarea anonimatului atribuind fiecărui proiect un număr aleatoriu de două sau trei cifre, care se va folosi pe tot parcursul jurizării (număr de concurs).

3.7.6 Sub sancțiunea eliminării din jurizare, planșele nu vor conține nici-o indicație privind identitatea concurentului.

3.7.7 Se vor evita prezentări grafice foarte personalizate, cum ar fi logoul firmei, care să pericliteze asigurarea anonimatului.

3.7.8 Ridicarea anonimatului se va face numai după semnarea de către membrii juriului a procesului verbal de jurizare, prin deschiderea plicurilor secretizate.

3.7.9 Datele de identificare ale autorilor proiectelor premiate și menționate vor fi făcute publice odată cu anunțarea rezultatelor jurizării.

3.8 Predarea proiectelor

3.8.1 Concurenților li se recomandă alegerea unui ambalaj/tub care sa păstreze integritatea planșelor rulate și a stick-ului. Pe ambalaj/tub se va scrie: pentru “CONCURS DE SOLUȚII PENTRU DEZVOLTAREA SPAȚIALĂ A ORAȘULUI GHIMBAV”

3.8.2 (1) Proiectele vor fi predate direct sau expediate prin curier la sediul secretariatului de primire, cu adresa: Asociația AIDA, str. Bisericii Sf. Nicolae nr.12, cod 500112, Brasov, județul Brașov.

(2) Data și ora limită a predării proiectelor depuse la sediul secretariatului de concurs sau transmise prin curier este cea stabilită în calendarul de concurs.

3.8.3 Pentru proiectele predate direct la secretariat, concurenții vor primi un număr de înregistrare într-un tabel de primire. Tabelul conține doar numărul de înregistrare și ora la care a fost primit proiectul.

3.8.4 Proiectele trimise prin curier vor fi expediate la aceeași dată limită de predare, conform calendarului concursului. Concurenții vor expedia proiectele prin curier numai cu confirmare de primire. Pentru proiectele trimise prin curier, concurenții au datoria să se asigure că data și ora expedierii este înscrisă pe ambalaj/tub și va ajunge la sediul secretariatului de concurs până la data și ora prevăzută în calendarul concursului pentru începerea lucrărilor comisiei tehnice – conform calendarului de concurs, ora 10.00. Proiectele trimise prin curier vor primi și ele un număr de înregistrare consemnat într-un tabel de primire.

Secretariatul local nu își asumă răspunderea de a confirma expeditorului primirea proiectului.

3.8.5 După predarea unui proiect nu se admit completări sau înlocuiri de planșe, plic sau data stick.

3.8.6 Dacă un concurent solicită retragerea unui proiect predat, aceasta este permisă numai până la data și ora limită stabilite în calendarul concursului pentru predare, cu obligația încheierii unui proces-verbal de retragere.

3.9 Primirea și verificarea proiectelor

3.9.1 Secretariatul de primire va îndepărta după înregistrare orice mențiune privind identitatea expeditorului de pe ambalaj/tub.

3.9.2 La data și ora stabilită în calendarul concursului, secretariatul de primire va preda comisiei tehnice toate proiectele la care nu s-au constatat abateri, în baza unui proces-verbal.

3.9.3 Pentru verificarea conținutului proiectelor primite și înregistrate, Organizatorul va desemna o comisie tehnică, formată din minimum 2 arhitecți și un reprezentant desemnat al Promotorului. Președintele comisiei tehnice va participa la lucrările juriului fără drept de vot. Numărul membrilor comisiei tehnice poate fi suplimentat cu doi membrii dacă numărul proiectelor primite depășește 100. Comisia tehnică va asigura verificarea proiectelor și va înainta juriului constatările și observațiile sale în vederea ușurării luării deciziei de către acesta.

3.9.4 La data și ora stabilite în calendarul concursului, comisia va deschide ambalajele/tuburile conținând proiectele și va atribui un număr aleatoriu de două sau trei cifre (număr de concurs), număr ce va fi înscris și pe ambalaj / tub și pe elementele proiectului.

3.9.5 Comisia va verifica îndeplinirea condițiilor formale de predare potrivit temei, regulamentului, precum și respectarea anonimatului. Comisia tehnică va verifica dacă fiecare proiect cuprinde toate piesele cerute prin regulament sau temă, precum și modul de prezentare alacestora.

3.9.6 Proiectele care nu vor respecta prevederile privind anonimatul vor fi propuse spre eliminare din jurizare, urmând ca juriul să se pronunțe.

3.9.7 Plicurile secretizate ale proiectelor verificate vor fi introduse de președintele comisiei tehnice într-o cutie sigilată ce va fi păstrată într-un loc inaccesibil publicului la sediul Organizatorului.

3.10 Lucrările juriului

3.10.1 La lucrările juriului este admisă, fără drept de vot, doar prezența consultantului profesional și tehnic al concursului, a președintelui comisiei tehnice care a verificat proiectele, a secretarului juriului și a echipei tehnice a Organizatorului și a unor experți externi, eventual solicitati și desemnati de juriu.

3.10.2 Juriul își va desemna prin vot un președinte și își va stabili propria procedură de lucru.

3.10.3 Lucrările juriului se vor desfășura în limba română. Raportul juriului se va redacta în limba română.

3.10.4 Juriul are obligația de a evalua proiectele depuse în baza criteriilor aplicate pentru stabilirea proiectului câștigător indicate în tema de concurs și anunțul de participare și de a stabili o ierarhie potrivit căreia să declare un câștigător al concursului și să acorde premiile. La finalizarea lucrărilor, juriul are obligația de a întocmi procesul verbal de jurizare privind lucrările juriului și rezultatele concursului, care vor fi înaintate Promotorului.

3.10.5 După finalizarea lucrărilor și semnarea procesului verbal de jurizare de către membrii juriului, secretarul juriului va proceda la deschiderea plicurilor secretizate pentru a se identifica autorii proiectelor premiate și menționate, fapt care se va consemna într-o anexă a procesului verbal care va fi înaintat către Promotor.

3.11 Confidențialitate

3.11.1 Niciun concurent nu are dreptul de a contacta membrii juriului în legătură cu concursul sau cu propriul proiect. Promotorul, Organizatorul sau secretariatul pot fi contactați cu privire la concurs numai în scris.

3.11.2 Membrii juriului, secretariatul juriului și consultanții invitați au obligația de a păstra confidențialitatea deliberărilor juriului. Ședințele de lucru ale juriului nu sunt publice. Nu este permis accesul în spațiul unde se desfășoară lucrările juriului al niciunei persoane, cu excepția celor menționate la art. 3.10.1. Cu excepția membrilor juriului, anunțați nominal la începutul concursului, toate celelalte persoane admise în incinta unde se desfășoară jurizarea sau care vor fi implicate în primirea și verificarea proiectelor vor da declarații de confidențialitate și că nu se află în situație de conflict de interese.

           

3.12 Criterii aplicate pentru stabilirea proiectului câștigător

3.12.1 Criterii de evaluare:

a. concept de ansamblu pentru teritoriul administrativ a oraşului Ghimbav în relaţie cu zona metropolitană cu evidențierea elementelor definitorii ale propunerii – 30 puncte;

b. viziunea de dezvoltare spaţială de ansamblu a teritoriului administrativ –20 puncte  

c. proiecte cheie / zone de dezvoltare strategice cu detalierea şi ilustrarea acestora ca zone fanion pentru conceptul de dezvoltare spaţială şi viitorul dezvoltării propuse a oraşului – 30 puncte  

d. sustenabilitatea conceptului propus din perspectiva  valorificarii resurselor disponibile - max. 5 pagini A4, integrate în planșele de prezentare – 20 puncte.

3.12.2 Criteriile aplicate pentru stabilirea proiectului câștigător sunt prezentate în si tema concursului și în anunțul de participare.

3.13 Recomandările juriului

3.13.1 Întrucât scopul final al concursului îl constituie desemnarea proiectului câștigător, juriul va consemna în procesul verbal de jurizare concluziile deliberărilor și recomandările pentru dezvoltarea eventuală a soluției câștigătoare.

3.14 Comunicarea rezultatelor

3.14.1 Rezultatele vor fi aduse la cunoștința tuturor participanților, precum și opiniei publice de către Promotor și de către Organizator, prin intermediul paginii de internet a concursului pe site-ul www.concursarhitectura.ro la data anunțată în calendarul concursului.

3.15 Contestații

3.15.1 Decizia juriului privind evaluarea proiectelor nu poate fi contestată și nu poate constitui subiect de drept.

3.16.1 Eventuale contestații pot face referire doar la aspecte procedurale.

3.16.2 După finalizarea jurizării, Promotorul și Organizatorul vor organiza în Orașul Ghimbav o expoziție publică a tuturor proiectelor din concurs.

3.16.3 Organizatorul va publica ulterior o galerie virtuală a proiectelor participante la concurs.

3.16.4 Gestionarea proiectelor primite cade în seama Promotorului și a Organizatorului intr-un spațiu asigurat de Promotor.

(1) Proiectele respinse din cauza abaterilor pot fi ridicate pe cheltuiala lor de către autori de la secretariatul concursului, imediat după primirea notificării privind respingerea proiectului.

(2) Proiectele neachiziționate de Promotor pot fi ridicate pe cheltuiala lor de către autori de la sediul Organizatorului în termen de cel mult 90 de zile de la demontarea expoziției.

(3) Proiectele achiziționate de Promotor vor fi predate acestuia, după demontarea expoziției și efectuarea plății premiilor.

3.17 Calendarul concursului

1. Lansare - 24 mai

2. Inscrieri vizită - 8 iunie

3. Vizită sit -14 iunie

4. Dată limită primire întrebări - 16 iunie

5. Dată limită emitere răspunsuri - 23 iunie

6. Predare Proiecte (data limită poșta) - 24 iulie, ora 10

7. Demarare lucrări comisie tehnică - 27 iulie

8. Jurizare - 29-30-31 iulie

9. Anunț Oficial Câștigător, conferința de presă cu juriul - 31 iulie

10. Publicare rezultate pe site - 1 august

11. Limită depunere constestații - 4 august

12. Limită solutionare contestații - 7 zile după data limita de depunere.

3.18 Premii

3.18.1 Premiile acordate sunt:

- premiul I – 37.500 lei+ demarare negociere contract de proiectare PUG

- premiul II – 25.000 lei

- premiul III – 15.000 lei

3.18.2 Promotorul și Organizatorul se angajează să achite premiile în termen de 30 zile calendaristice de la anunțarea rezultatelor contestațiilor.

3.18.3 Sumele cuvenite ca premii se impozitează în România, conform prevederilor Codului fiscal în vigoare. Pentru toți concurenții, cetățeni români sau ai unui alt stat, plata premiilor se va face în lei.

4. VALORIFICAREA PROIECTELOR

4.1 Proprietatea asupra proiectelor

4.1.4 Autorii proiectelor câştigătoare cedează Promotorului (în urma achitării contravalorii premiilor) drepturile patrimoniale asupra operelor, în baza unui contract care va fi încheiat ulterior pentru a permite dezvoltarea ulterioară a ideilor din proiectul câștigător cu terți.

4.1.5 Prin cesiunea drepturilor patrimoniale, autorii autorizează Promotorul și Organizatorul concursului să publice imaginile respective în format tipărit sau în format digital, fără nici un alt acord sau plată, precum și dreptul de a fi prezentate în expozițiile organizate în cadrul concursului, cu recunoașterea autoratului.

4.1.6 Promotorul și organizatorul Concursului nu își asumă nicio responsabilitate privind eventuale încălcări ale dreptului de autor de către participanţii la concurs. Responsabilitatea revine în mod exclusiv celui care a trimis proiectul.

4.1.7 Concurenților li se cere în formularul de participare exprimarea în scris a acordului pentru dezvăluirea identității reale a autorului și/sau echipei de proiect, după ridicarea anonimatului, în expunerea sau în publicarea proiectelor.

5. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1 Tuturor participanților la Concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și legislația română privind comunicările comerciale, iar Organizatorul se angajează să îndeplinească toate condițiile stabilite de lege, aplicabile prezentului Concurs, pentru protecția drepturilor participanților.

5.2 Datele personale ale concurenților cărora li se vor plăti premiile vor fi transferate Promotorului și vor rămâne în contabilitatea acestuia, în conformitate cu prevederile legislației fiscale.

5.3 Concurenții își dau acordul ca, în cazul în care proiectele lor vor fi premiate, să se publice pe site-ul OAR și al Promotorului poze, înregistrări video cu ei la expoziții și festivități de premiere.

6. LITIGII

6.1 În cazul unor potențiale conflicte apărute între Promotor sau Organizator și participanții la Concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta conflictele spre soluționare instanțelor competente din România.

7. ANULAREA CONCURSULUI

7.1 Anularea concursului de soluții se poate face numai în cazul în care în concurs se prezintă mai puțin de 3 proiecte.

8. REGULAMENTUL CONCURSULUI

8.1 Regulamentul concursului este parte integrantă a documentației de concurs și poate fi descărcat de pe site-ul www.concursarhitectura.ro. Prin participarea la acest Concurs, concurenții sunt de acord să se conformeze prezentului Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate concurenților.